POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO

UBRA

https://ubra.pl/

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym

https://ubra.pl/ (dalej jako „Sklep Internetowy”). Właścicielem Sklepu Internetowego

i jednocześnie administratorem danych jest Radosław Petrykowski prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą UBRA RADOSŁAW PETRYKOWSKI z siedzibą

w Ełku (19-300), ul. SŁOWACKIEGO 11 LOK.10U, wpisana do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra

Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 8481539365, REGON: 280012983, zwana

dalej Ubra.pl.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

3. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji

mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z

należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o

charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę

przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem

osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną

modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących

przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO).

Dane osobowe będą:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,

której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i

nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie

do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych

lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art.

89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w

których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane

dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których

dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres

dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w

interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do

celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że

wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane

na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób,

których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych

osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za

pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych

(„integralność i poufność”).

II. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wynikają z przepisów RODO

(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Kiedy

informujemy o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie:

a) art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na

podstawie otrzymanej zgody,

b) art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ

są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej

zawarciem, na otrzymane żądanie,

c) art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu

wypełnienia obowiązku prawnego,

d) art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu

wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

III. Rodzaj przetwarzanych danych, cele przetwarzania danych osobowych

1. Zapewniamy, że gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest

zgodne z prawem.

2. Ubra.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych

prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób

fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie

Klientami.

3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego

konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania

umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy

sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy,

której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa

prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o

świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

5. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala

indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w

późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

6. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje

następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. kraj (państwo);

c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony

o:

a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-

mail.

9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe

informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub

zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas

dostępu, typ systemu operacyjnego.

10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o

linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,

podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z

usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre

dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w

Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług,

jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane

niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej

szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed

roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

12. Przekazanie danych osobowych do Ubra.pl jest dobrowolne, w związku z

zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem

Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w

formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie

Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta

uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy są przechowywane przez okres

niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej

Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

2. Dane przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa są

przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi

Administratorowi np. przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu

przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią

inaczej).

3. Dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

Administratora będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego

interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres

przedawnienia roszczeń.

4. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą

przetwarzane do czasu odwołania zgody.

V. Komu udostępniane lub powierzane są dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Ubra.pl

przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są

dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają

poleceniom Ubra.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty

przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania

(administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. Ubra.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają

dane osobowe wyłącznie na polecenie Ubra.pl. Należą do nich m.in. dostawcy

świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do

marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do

analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy. Ubra.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie

na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych

Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być

przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane

osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce

PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887,

Regon 301345068, a w przypadku PayPal -firmie PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie,

S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej

obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do

preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter)

na jego adres e-mail Ubra.pl będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające

informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie

Internetowym.

6. W przypadku skierowania żądania Ubra.pl udostępnia dane osobowe uprawnionym

organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury,

Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

7. Nasza strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google

Analytics 4, Google Double Click and Google Tag Manager. Google Analytics 4,

Google Double Click and Google Tag Manager używają plików cookies, które

umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie

przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i

archiwizowane.

8. Twoje dane osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (dalej: „EOG”). Jednak w związku ze współpracą Administratora z

podmiotami trzecimi w zakresie działalności Sklepu Internetowego, Twoje dane

osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza EOG, w którym podmiot

współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania

danych osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku takiego

przekazania danych, będzie ono następowało tylko w niezbędnym zakresie,

związanym ze świadczeniem usług przez te podmioty na rzecz Administratora.

9. W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę

poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5

RODO, w tym zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przekazania w postaci

standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG,

kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail

10. Media społecznościowe. Posiadamy profile w mediach społecznościowych (Facebook

[Meta], Instagram [Meta]. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu

realizacji procesu prowadzenia profili w tych serwisach, w tym fanpage’y, zgodnie z

regulaminami obowiązującymi w tych serwisach i na warunkach określonych przez

administratorów tych serwisów, tj.: a) w celu prowadzenia działań marketingowych i

analitycznych– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; b) w celach statystycznych oraz

reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez

aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych. Podstawą prawną

przetwarzania danych osobowych w tych celach jest niezbędność dla celów

wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administrator polegającego na

realizowaniu marketingu własnego oraz dbania o wizerunek – art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO.

11. Współadministrowanie danymi osobowymi w ramach portali społecznościowych:

Administrator jako właściciel Fanpage’a jest współadministratorem danych

osobowych w stosunku do danych osobowych zbieranych w celach statystycznych lub

reklamowych w przypadku- Facebook, Instagram: wraz z Meta Platforms Ireland

Limited w Irlandii, Serpentine Avenue, Block J, Dublin 4, Irlandia (Meta)

Zasady przetwarzania danych osobowych na Facebook przez Meta są dostępne na

stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zasady przetwarzania danych osobowych na Instagram przez Meta są dostępne na

stronie https://help.instagram.com/ .

Informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne

na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

VI. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Ubra.pl.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Ubra.pl zgodnie z

prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych

konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub

funkcjonalności, które zgodnie z prawem Ubra.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane

osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych

danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,

planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego

okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o

prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi

do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu

decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z

przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

3. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania

dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem

celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia

niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego

oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki

Prywatności.

4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art.

17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych

osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub

w których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były

przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach

marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego,

któremu Ubra.pl podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług

społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu

lub wycofaniem zgody, Ubra.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w

jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak

również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na

mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Ubra.pl.

Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres

e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń

związanych z korzystaniem z usług Ubra.pl, czy też dodatkowo adresu

zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane

zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z

zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z

określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z

przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Ubra.pl nie będzie też wysyłał żadnych

komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w

następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas

Ubra.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości

danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia

danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały

zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas

ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na

szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad

interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

6. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi,

a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych

osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez

Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie

możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci

pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do

odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego

administratora danych osobowych.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych

z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym

profilowania, jeżeli Ubra.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony

interes, np. marketing produktów i usług Ubra.pl, prowadzenie statystyki korzystania z

poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze

Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów

marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta

na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Ubra.pl nie będzie miał innej podstawy

prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte,

wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych

praw, Ubra.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później

jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na

skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Ubra.pl nie będzie mógł spełnić

żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując

Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym

przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące

przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22

531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: [email protected].

VII. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

1. Ubra.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania

danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Ubra.pl

stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w

zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób

hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Ubra.pl

nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie

zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania

nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie

pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie

Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty

elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu

konta.

3. Ubra.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej

z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do

konta Klienta.

VIII. Naruszenie ochrony danych osobowych

1. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej

zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je

organowi nadzorczemu –(Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że

jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub

wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po

upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli

naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia

praw lub wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia

osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

POLITYKA COOKIES

1. Administrator używa plików cookies.

2. Pliki Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane

w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń

Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń

Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie

wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Usługi indywidualnie każdemu

Użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4. Z uwagi na cel gromadzenia wyróżniamy następujące Pliki cookies:

a) niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki

przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1

lit. f RODO);

b) statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać

preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie

oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki

przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a

RODO);

c) marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do

preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane

kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną

zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

a) pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,

b) pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

6. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies,

wyodrębniamy:

a) nasze pliki cookies,

b) pliki cookies podmiotów trzecich.

7. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć

Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze

Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce

nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

8. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową

Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies”

przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące

plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu

przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa

w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki

internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione

w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i

sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania

(przeglądarki internetowej).

10. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w

Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z

informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w

zależności od przeglądarki, której używasz:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka  Microsoft EDGE;

c) przeglądarka  Mozilla Firefox;

d) przeglądarka  Chrome;

e) przeglądarka Safari;

f) przeglądarka Opera.

11. Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie, które

pochodzą z serwerów zewnętrznych.

12. Korzystamy z usług: Google Analytics 4, Google Double Click and Google Tag

Manager, Facebook.

13. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre

funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności z

cookies.

Loading...