REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

UBRA

https://ubra.pl/

 

I. Oznaczenie Sprzedawcy:

 

Sprzedawcą jest RADOSŁAW PETRYKOWSKI prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą UBRA RADOSŁAW PETRYKOWSKI wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej

Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający:

adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Słowackiego 11/U10,

19 - 300 Ełk, NIP 8481539365, REGON 280012983, adres poczty elektronicznej:

[email protected] (dalej jako: „Sprzedawca”).

Dane kontaktowe:

adres do korespondencji: ul. Słowackiego 11/U10, 19 - 300 Ełk;

adres poczty elektronicznej: [email protected] ;

numer telefonu kontaktowego: 574481161, 574003268.

ADRES DO WYSYŁEK REKLAMACJI I ZWROTÓW

UBRA online store

UBRA Radosław Petrykowski

ul. Targowa 2 , 19-300 Ełk

tel: +48 570 580 137 lub +48 574 003 268

 

II. Definicje

 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy;

b) Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie

dokonywania Dostawy Produktów.

c) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

Konta.

d) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie

umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów

do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu

dostawy i płatności.

e) Klient – podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu

Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi

Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który jest osobą fizyczną posiadająca

pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawna albo jednostką

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną;

f) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

g) Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

h) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą

którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu

Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego

z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie

Internetowym.

i) Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu

Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na

wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych

Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty, a także łączną wartość

Zamówienia.

 

j) Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na możliwości otrzymywania od

Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na

podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać

prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w

formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia;

k) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

l) Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę

Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą w celu związanym

bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub

zawodową.

m) Regulamin – niniejszy dokument.

n) Sprzedawca – RADOSŁAW PETRYKOWSKI prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą UBRA RADOSŁAW PETRYKOWSKI wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej

Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.

Słowackiego 11/U10, 19 - 300 Ełk, NIP 8481539365, REGON 280012983,

[email protected], numer telefonu kontaktowego: 574481161, 574003268.

o) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

p) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą

elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

q) Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na: -wytwarzanie,

przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; -

wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub

wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; - inne formy

interakcji za pomocą danych.

r) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta.

s) Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.

 

t) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia

Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków

porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa

ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego

zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

III. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą

elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego

https://ubra.pl/ .

2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej

https://ubra.pl/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie

jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym

Regulaminem i jego pełna akceptacja.

4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin

oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem

terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy

obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez

system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań

technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet,

dostępem do poczty elektronicznej, przeglądarką Firefox, Chrome, Safari, Internet

Explorer, Edge, Opera, włączeniem w przeglądarce internetowej obsługi plików

cookies oraz JavaScript

6. Zalecane wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym

obejmują: komputer z dostępem do Internetu, do poczty elektronicznej, przeglądarkę

internetową: Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 93

lub nowszej, Edge w wersji 94 lub nowszej, Google Chrome w wersji 94 lub nowszej,

 

Safari w wersji 14 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies.

Zalecana rozdzielczość monitora to 1280 × 720 pikseli.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług

świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i

modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni

stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej

zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące

tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta

z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8. Klient zobowiązany jest do:

a) podawania przy formularzu rejestracji i zamówienia w ramach Sklepu

Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych

danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.

b) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający

funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów.

c) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

d) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z

przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w

tygodniu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz

sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje

Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Konto użytkownika i prowadzenie Konta

b) Formularz kontaktowy;

c) Newsletter;

d) Poleć znajomemu;

e) Zamieszczanie opinii (rozdział XII).

 

f) Koszyk

g) Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach

określonych w niniejszym Regulaminie;

 

4. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej

Rejestracji.

5. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

6. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony

przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz

rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji

znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala

indywidualne Hasło.

7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania

się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w

formularzu.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje

niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w

formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą

zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta

Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania

zmian podanych podczas Rejestracji danych.

9. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza

umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

10. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili

i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

11. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres

poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu

wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą

elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link

aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą

aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą

elektroniczną usługi Newsletter.

12. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty

elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych

 

produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez

Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Za zapisanie się do

newslettera Klient otrzymuje kupon rabatowy, który nie uwzględnia produktów

przecenionych.

13. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności:

informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz

informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

14. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez

wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej

wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za

pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

15. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę

Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej

dotyczącej wybranego przez nich Produktu. Klient przed wysłaniem wiadomości

określa Produkt mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję

"Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail

osoby znajomej, której chce polecić wybrany Produkt. Klient nie może

wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego

Produktu. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za

korzystanie z przedmiotowej usługi.

16. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i

polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Produktów znajomym Klienta.

17. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług

nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych

Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a

także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez

Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.

Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych

przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę

zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca

zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych

drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

18. Koszyk to usługa elektroniczna, która rozpoczyna się z momentem dodania przez

Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest

świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania

składania Zamówienia przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności

Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta

również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności produktów.

19. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia

Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą

złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.

20. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu Klientom wystawiania

opinii w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z

chwilą wystawienia Opinii albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania opiniowania

przez Klienta.

21. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji,

których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej

promocji nie stanowi inaczej.

22. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za

pośrednictwem Sklepu Internetowego wysyłając wiadomość e-mail na adres:

[email protected] lub pisemnie na adres: UBRA Radosław Petrykowski, ul.

Targowa 2, 19-300 Ełk. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później

niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

23. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta

może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści np. pisemnie na

adres UBRA Radosław Petrykowski, ul. Targowa 2, 19-300 Ełk, w formie wiadomości

e-mail: [email protected] .

24. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z następujących

ważnych przyczyn:

a) sposób korzystania z Usług Elektronicznych jest sprzeczny z regulaminem oraz

zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego;

 

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi,

nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa

osób trzecich;

c) Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub narusza postanowienia pkt III

ust. 8 Regulaminu;

25. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez

Sprzedawcę zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.

26. Termin wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług dla każdej ze stron wynosi 14

dni. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron jest

równoznaczne z usunięciem Konta.

27. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak

również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma

wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

 

V. Zamówienia/ Umowa sprzedaży

 

1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności

ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do

zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od

wad fizycznych i prawnych.

3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień, za pośrednictwem sklepu internetowego

24h/7 dni, mailowo i telefonicznie.

4. Składanie Zamówienia możliwe jest przez Klientów Sklepu Internetowego, którzy

prawidłowo wypełnili Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu

Internetowego. Składanie Zamówienia możliwe jest także bez formularza

rejestracyjnego. W przypadku braku konta użytkownika Klient musi wypełnić osobny

formularz zamówienia w zakresie danych, niezbędnych do zawarcia umowy

sprzedaży. W formularzu zamówienia należy wskazać takie dane jak imię i nazwisko

oraz adres Klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail)

Klienta. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,

 

kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie

Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA"

pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po

skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy

oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do

Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I

PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest

informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich

dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową

sprzedaży.

5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na

stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy

przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży

Produktów, będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci

elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia,

które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej

otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego

numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.

Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Produktu spośród

Produktów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Produktów, jaką

chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także

wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres

korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej

umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy

sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy

telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz

łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych

kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy

sprzedaży.

7. Zamówienia telefoniczne oraz mailowe stanowią ofertę Klienta zawarcia Umowy

sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu zamówienia

 

Klient otrzymuje pierwszą wiadomość e-mail od Sprzedawcy zawierającą informacje

o treści zamówienia, warunkach umowy Sprzedaży, danych Klienta, wraz z

udostępnionym Regulaminem do akceptacji.

8. W celu zawarcia umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę jej

zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną wiadomość Sprzedawcy wraz z

akceptacją udostępnionego Regulaminu. Następnie Sprzedawca prześle potwierdzenie

przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o

przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje

Umowa sprzedaży.

9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki,

przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub

pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia

adres.

10. Cała wartość zamówienia obejmuje cenę produktu i koszty wysyłki.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

12. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach

określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu

świadczenia na rzecz Konsumenta.

 

VI. Płatności

 

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią

ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych

kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o

których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu

zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja

zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

 

potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek

bankowy Sprzedawcy);

 

b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w

biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta

niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia, zaś Produkt wydany zostanie w biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu

środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany

przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja

zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji

z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);

 

d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez

firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym

przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez

Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);

 

e) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym

przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

 

f) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w biurze

Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana

niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia, zaś Produkt wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).

 

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z

zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę

przedpłaty.

 

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa

w VI. ust.3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na

dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o

dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po

bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W

wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,

Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od

umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

5. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej

dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych

sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli

w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności

za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na

stronie internetowej danego operatora.

6. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej,

Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami

podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

7. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w

formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie

elektronicznej).

 

VII. Dostawa

 

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy

sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni

roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu

liczony jest w Dniach roboczych.

 

5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin

dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę

oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

6. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres

wskazany w formularzu zamówienia.

7. W dniu wysłania Produktu do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego

odbioru Produktu) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta

informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy

przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu. Odbioru można

dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na

Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu

odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem

Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym

przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi

awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym

Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do

Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą

elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt

Dostawy.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni

odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia

Produktu w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy

sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może

zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty

 

elektronicznej na adres Sprzedawcy [email protected] . Oświadczenie można

złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim

Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić

mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do

Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez

Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie

nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia

Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę,

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego

dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy wskazany

poniżej przed upływem tego terminu.

UBRA online store

ul. Targowa 2, 19-300 Ełk

tel: +48 570 580 137 lub +48 574 003 268

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie

koszty zwrotu Produktu.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie

odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na

Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,

jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób

zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu

Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w

zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze

względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu.

13. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się

do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi

zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z

treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby

ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie,

należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie

wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IX. Tryb reklamacyjny

 

1. W odniesieniu do umów sprzedaży stosuje się przepisy określone w ustawie o

Prawach Konsumenta (rozdział 5A).

2. Reklamacje należy złożyć na adres Sprzedawcy lub e-mail: [email protected] .

ADRES DO WYSYŁEK REKLAMACJI I ZWROTÓW

UBRA online store

UBRA Radosław Petrykowski

ul. Targowa 2, 19-300 Ełk

tel: +48 570 580 137 lub +48 574 003 268

3. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w

terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

4. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do

produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i

dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest

potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w

chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

5. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów,

do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem

obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w

odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i

kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument może

rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne

zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby

działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że

przedsiębiorca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł

o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z

zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało

złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu

umowy.

 

6. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z

opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może

rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które

przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać

opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Do produktów z elementami cyfrowymi

przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o Prawach konsumenta stosuje

się odpowiednio.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o

których mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy,

został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów

 

zgodności z umową określonych w ust.5 i 6 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie

zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

8. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub

wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili,

w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez

nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz

cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w

szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi

Sprzedawca.

9. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie.

Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest

zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został

wymieniony.

10. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o

obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie

z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

b) sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art.

43d ust. 4–6 Ustawy o Prawach Konsumenta;

c) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca

próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;

d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie

ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków

ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;

e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie

doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez

nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w

jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu

zgodnego z umową.

12. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa

obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 

13. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy

na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową

jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

15. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący

w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że

termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego

poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

16. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed

upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego

dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można

pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

17. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do

umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi

zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z

treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby

ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie,

należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie

wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

18. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5B Ustawy o Prawach Konsumenta w

zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub

usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w

czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być

krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.

Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową

wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter

dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to

zgodę.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym

możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w

siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem

internetowym:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do następujących przykładowych możliwości

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu

konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z

dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma

ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i

przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego

zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie usług.

 

XI. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

 

1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek

ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane

nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły

wyższej, w tym między innymi wojną, epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem

surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub

 

blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą

stronę, nie później niż 14 dni kalendarzowych po wystąpieniu wspomnianego

zdarzenia.

2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie

podczas utrzymywania się takich zdarzeń.

3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.

 

XII. Treści i opinie klientów

 

1. W zakresie zamieszczania treści oraz jego udostępniania Klient dokonuje

dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów

Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest

dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie

zasoby teleinformatyczne.

2. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Punkt

kontaktowy Sprzedawcy umożliwiający bezpośrednią komunikację na potrzeby

Rozporządzenia 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany

dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) to: adres poczty elektronicznej

[email protected]. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub

angielskim.

3. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie

zakupowym lub przypisany do konta użytkownika.

4. Opinie o Produktach mogą być wystawiane tylko w stosunku do faktycznie

zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta

Sklepu internetowego, który rzeczywiście dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu lub w zewnętrznym

serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła

na stronie Sklepu Internetowego.

6. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu

wystawienia opinii o Produkcie.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę

umieszczonych przez niego opinii czy innych treści w ramach Strony Internetowej

Sklepu.

 

8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innym podmiotom

nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich

Produktów ani nie udostępnia sponsorowanych opinii.

9. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta nielegalnych treści, które oznaczają

informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży

produktów nie są zgodne z prawem.

10. Sprzedawca informuje, że opinie zamieszczane przez Klientów nie są poddawane

automatycznej ocenie pod kątem niedozwolonych treści.

11. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług danych osobowych osób trzecich

oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem

zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług treści o charakterze reklamowym

i/lub promocyjnym.

c) zamieszczania treści, które zawierają linki do innych stron internetowych;

d) zamieszczania treści, które dotyczą Produktów lub działań o charakterze

konkurencyjnym względem działalności Sprzedawcy;

e) zamieszczania treści, które nawołują do przemocy, nienawiści, dyskryminacji z

jakichkolwiek przyczyn, w tym na tle różnic płciowych, seksualnych,

narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych;

f) zamieszczania treści, które zawierają wulgaryzmy lub inne obraźliwe treści;

g) zamieszczania treści, które stanowią próbę oszustwa lub innej czynności zakazanej

prawem;

h) zamieszczania treści, które naruszają prawo autorskie lub cudze dobra osobiste;

i) zamieszczania treści, które naruszają inne przepisy prawa powszechnie

obowiązującego.

12. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności

przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów

praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw

pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku

oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny

oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

 

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz

Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania

nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13. Sprzedawca w przypadku ustalenia, że opinia nie spełnia warunków określonych w

Regulaminie może podejmować działania moderujące tj. usunąć opinię lub odmówić

jej publikacji.

14. W przypadku uznania przez osobę trzecią (innego Klienta lub inną osobę lub

podmiot), że w danej opinii znajdują się treści nielegalne, osoba ta może dokonać

zgłoszenia do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej [email protected].

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących

zgłoszenia;

b) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub

podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są

prawidłowe i kompletne.

c) uzasadnienie, dlaczego dana opinia stanowi nielegalną treść;

d) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji (np. informacje

umożliwiające identyfikację nielegalnych treści);

15. Sprzedawca przesyła zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, o ile został

wskazany adres poczty elektronicznej zgłaszającego.

16. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i to w

sposób obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.

17. Decyzja Sprzedawcy może polegać na usunięciu albo pozostawieniu opinii w Sklepie.

18. Sprzedawca niezwłocznie powiadamia (zgłaszającego oraz osobę, która zamieściła

zgłoszoną opinię) o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem. Od decyzji służy odwołanie.

Sprzedawca rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

XIII. Ochrona danych osobowych

 

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające

ochronę przetwarzanych danych osobowych.

3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce

„Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi

Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego

wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,

zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa

własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej

Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a

korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z

Regulaminem.

4. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów

Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w

Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.

5. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących

konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca

zwykłego pobytu w UE.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy

polskie.

7. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany

poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej termin ich

wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o

 

zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty

elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich

ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści

Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od

daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku

akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

05.04.2024

 

Załącznik nr 1

 

Standardowy formularz odstąpienia od umowy

(wypełnić i odesłać, tylko jeśli Państwo chcą odstąpić od umowy)

 

………………………………..

………………………………

……………………………….

……………………………….

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących produktów

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia(*)/odebrania

……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta(-ów) (*):

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów):

………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

Loading...